Подробен списък с командите към ChanServ в FreeUniBG IRC Network.

/msg CS <опция> <канал> [параметри]
/CS <опция> <канал> [параметри]
Командите към CS могат да започват с /msg cs , или с /cs
Двата начина са еднакви
/msg CS HELP [опция]
/msg CS HELP SET
Помощ за командите към CS.
/msg CS REGISTER <#channel> Регистрира канал #channel (nick-a ви става owner на канала).
Необходимо е nick-а ви да е на повече от 180 дни, да имате OP(+о/@) в канала и разбира се той да не е регистриран.
Ако бъде прекратена регистрацията на nick-a на ownera, следващия с най-висок level става owner.
Ако никой с add в access list не влиза над 30 дни, се прекратява регистрацията на канала.
/msg CS INFO <#channel> Показва подробна информация за канала (owner, възраст…).
/msg CS OP [#channel] 50 Вземате си OP(+o/@) в канал, в който имате нужният level.
/msg CS VOICE [#channel] 1 Вземате си voice(+v/+) в канал, в който имате нужният level.
/msg CS INVITE <#channel> 1 Когато канал е с режим +i (Invite only), получавате покана за влизане от CS, ако имате нужният level.
/invite <nick> <#channel> Когато канал е с режим +i (Invite only), можете да поканите nick да влезе.
/msg CS GETKEY <#channel> 1 Когато канал е с режим +k , получавате ключът за влизане, ако имате нужният level.
/msg CS UNBAN <#channel> 10 Премахвате всички банове, които съвпадат с вашата маска, освен тези, които са в LISTBANS (Akick list).
/msg CS ADDBAN <#channel> [time] <mask> <level> <reason>

пример: /cs addban #kanal *[email protected]*host.com 80 inviter
/cs addban #kanal 2h nick 150 gaden flooder

10 Добавяте бан в канал, като
time е времето в минути за което ще важи (опционално)
mask е маската [email protected] за която се поставя
level който е необходим за махане на бана
reason е причината за бана.
Времетраенето може да приема окончания w/d/h – съответно седмица, ден и час, като може да се използва само едно от тях (15d).
Ако времето е 0 или не е зададено – бана е вечен.
/msg CS DELBAN <#channel> <mask> 10 Премахвате бан от канал, поставен на маската mask, ако имате нужният level, зададен при ADDBAN.
/msg CS LISTBANS <#channel> 10 Виждате списък с бановете (банлист) на даден канал.
/msg CS AKICK <#channel> ADD <mask> <reason>
/msg CS AKICK <#channel> DEL <mask>
/msg CS AKICK <#channel> LIST
10 Добавя, трие, показва бановете на даден канал.
AKICK ADD работи като ADDBAN без указано време на действие (вечен) и с level за махане 10.
/msg CS MODBAN <#channel> <mask> <level> 10 Променяте level-а, нужен за махане на вече поставен в банлиста на канала бан.
/mode <#channel> +b <nick|host>
/ban <#channel> <nick|host>
/ban -u300 <#channel> <nick> 9/kick <#channel> <nick> [text]
Забранява с BAN (+b) на посочените nick-ове да влизат в канала и с KICK ги изритва навън.
В третата команда 300 е времето на действие на забраната в sec.
9 е вида на вземане адреса на nick-а :

0: *[email protected]
1: *!*[email protected]
2: *!*@host.domain
3: *!*[email protected]*.domain
4: *!*@*.domain
5: [email protected]
6: nick!*[email protected]
7: nick!*@host.domain
8: nick!*[email protected]*.domain
9: nick!*@*.domain
/mode <#channel> -b <nick|host>
/ban -r <#channel> <nick> 9
Премахва BAN на nick.
/mode <#channel> +e <[email protected]> Позволява на [email protected] да влиза в канала, дори ако има BAN.
/msg CS CLEARBANS <#channel> 140 Премахва всички временни банове в канала, които не са в LISTBANS.
/msg CS CLEARMODES <#channel> 140 Изчиствате режимите +ilkr от даден канал.
/msg CS CLEAROPS <#channel> 140 Премахва всички OPs(+o/@) на потребители, които са с по-нисък level от вашия и нямат флаг за OP при join в канала.
/msg CS CLEARALLOPS <#channel> 140 Премахва всички OPs(+o/@) на потребители, които са с по-нисък level от вашия или не фигурират в access листа на канала.
/msg CS CLEAR <#channel> <OPS|MODES|BANS|ALL> 140 Премахва всички OPs(+o/@), банове и модове в канала.
Запазена от Hybrid services за улеснение.
/msg CS DELOWNER <#channel>
/msg CS DELOWNER <#channel> <token>
200 Изтривате се като собственик на канала, при което Owner става следващият с най-висок level. Ако няма други добавени потребители, регистрацията на канала се прекратява.
След първата команда на email адреса си ще получите token код, който ползвате за втората команда за потвърждение на изтриването.
/msg CS SETOWNER <#channel> <permpass> 190 Поставя ви като собственик на канал, който е регистриран по време на Hybrid services и има перманентна парола.
/msg CS DROP <#channel> <permpass> Прекратява регистрацията на канал, който е регистриран още по време на Hybrid services и има перманентна парола. Ако канала няма permpass или не я знаете, ползвайте DELOWNER.
/msg CS ADDUSER <#channel> <nick> <level> [OP|VOICE|NONE]

пример: /cs adduser #chan nick 90
/cs adduser #chan nick 2 op

150 Добавяте потребител в access листа на канал (трябва nick да е регистриран), с level от 1 до 199, по-нисък от вашият. Задавате дали потребителя да получава OP или VOICE при влизане (join) в канала. При NONE или ако не е указано, не получава нищо при join.
/msg CS DELUSER <#channel> <nick> 150 Изтривате потребител от access листа на канал, който е с по-нисък level от вас.
/msg CS LISTUSERS <#channel> 100 Виждате листа на потребителите добавени с level в канала, привилегии при join и от кого е бил добавен.
/msg CS ACCESS <#channel> ADD <nick> <level>
/msg CS ACCESS <#channel> DEL <nick>
/msg CS ACCESS <#channel> LIST
150 Добавя, трие или показва потребителите на канал.
/msg CS MODUSER <#channel> <nick> <level> 150 Променяте level-а на вече добавен потребител в канала.
/msg CS MODAUTO <#channel> <nick> <OP|VOICE|NONE> 150 Променяте on-join привилегиите на nick от access листа на канала.
/msg CS SUSPEND <#channel> <nick> <level> 100 Временно анулирате правата на даден потребител в канала.
level е нужният за възстановяване на правата с UNSUSPEND.
/msg CS UNSUSPEND <#channel> <nick> 100 Възстановявате анулираните права в канал на потребителя, ако имате нужният level, посочен при анулирането.
/mode <#channel> +o <nick>
/op [#channel] <nick>
Давате OP (оператор) на nick в канала. При -o се маха.
Операторите могат да променят modes, да дават/махат OP и ban, да kick от канала и да променят topic.
/mode <#channel> +v <nick> Давате voice на nick. При -v се маха.
Ако има mode +m в канала, nick ще може да говори.
/msg CS SET <#channel> AUTOJOIN <ON|OFF>
/msg CS SET <#channel> GUARD <ON|OFF>
190 Определяте дали CS ще влиза автоматично в канала.
/msg CS SET <#channel> PRIVATE <ON|OFF> 190 Скрива info-то на канала ви.
/msg CS SET <#channel> NOOPS <ON|OFF> 190 Определяте дали потребители в канала ще могат да имат OPs(+o/@). Важи за всички потребители в канала, дори за Owner-а.
/msg CS SET <#channel> RESTRICTOPS <ON|OFF>
/msg CS SET <#channel> SECUREOPS <ON|OFF>
190 Определяте дали потребители в канала, които нямат достъп за OP, или не са се идентифицирали, ще могат да имат OPs(+o/@).
/msg CS SET <#channel> NOVOICES <ON|OFF> 190 Определяте дали потребители в канала ще могат да имат voices(+v/+). Важи за всички потребители в канала, дори за Owner-а.
/msg CS SET <#channel> NOVOICECMD <ON|OFF> 190 Определяте дали потребители в канала, които нямат достъп за VOICE, или не са се идентифицирали, ще могат да имат voices(+v/+).
/msg CS SET <#channel> NOUSERBANS <ON|OFF> 190 Ще може да се поставя бан в канала само през CS.
/msg CS SET <#channel> WARNOVERRIDE <ON|OFF> 190 Показва на операторите в канала предупреждения при използване на командите INVITE или GETKEY от потребител.
Трябва да е включен AUTOJOIN в канала.
/msg CS SET <#channel> VERBOSE <ON|OFF> 190 Съобщава на операторите в канала при използване на командата ADDBAN.
Трябва да е включен AUTOJOIN в канала.
/msg CS SET <#channel> CREATEMODES [modes]
/msg cs set #channel createmodes +nt
/msg cs set #channel createmodes +
190 Определяте режими/modes, които ще се поставят при влизане на първия потребител, ако канала е бил празен.
Ако не посочите режим, CS показва текущите поставени режими.
За да изчистите режимите посочвате като modes само ‘+’

+n - не приема msg и notice в канала, ако не сте в него
+t - само оператори могат да сменят топика
+m - само хора с +v или +o могат да пишат в канала
+c - не може да се пише цветно, подчертано...
+N - не може да се пуска notice в канала
+H - не могат да се пускат линкове - NoSpam
+i - само за поканени - влиза се след invite
+l <limit> - макс. брой хора в канала
+k <key> - влиза се с ключ - /join #channel key
+p - не позволява използване на /knock #channel
+s - скрит - не показва канала при /list или /whois nick
+A - влизат само оператори на мрежата
+r , +q - nick може да влезе, ако е на повече от 6 месеца

можете да видите описание на режимите и с командата
/quote help cmode

/msg CS SET <#channel> ENFORCEMODES [modes]
/msg CS SET <#channel> MLOCK [modes]
/msg cs set #channel enforcemodes +
190 Заключвате modes в канала.
Могат да се заключват само положителни режими.
За заключване на +k и/или +i е нужно AUTOJOIN да е включен.
Ако не посочите режим, CS показва текущите заключени режими.
За да изчистите режимите посочвате като modes само ‘+’
/mode #channel  -spmcqilk+nt
/mode #channel +ikl key 20
/mode #channel +sml 30
Поставяте modes в канала.
/mode <#channel> +I <[email protected]> Позволява на [email protected] да влиза в канал с mode +i без покана.
/msg CS SET <#channel> TOPIC [text]
/msg cs set #channel topic -none
190 Задавате topic за канала, който периодично ще бъде поставян от CS.
Ако не посочите text, CS ще покаже кaкъв е topic в момента.
За да изчистите topic-а, трябва да посочите ‘-none’ като аргумент.
/topic <#channel> [text] Поставяте topic в канала.
/msg CS SET <#channel> URL [url]
/msg CS SET <#channel> URL -none
190 Поставяте адрес на уебсайт [url] в INFO на канала.
Ако не посочите адрес, CS ще покаже адреса поставен за момента.
За да изчистите адреса, трябва да посочите ‘-none’ като аргумент.
200 – Owner/Founder
(команди: DELOWNER + всички команди от долните нива)190 – Администратор
(команди: SET + командите от долните нива)150 – Администратор на потребителската листа
(ADDUSER, MODUSER, MODAUTO, DELUSER + от долните нива)140 – Clear
(CLEARMODES, CLEARBANS, CLEAROPS, CLEARALLOPS + долните нива)

100 – Оператор на потребителската листа
(SUSPEND, UNSUSPEND, LISTUSERS + командите от долните нива)

50 – Оператор
(команди: OP + командите от долните нива)

10 – Обикновен
(ADDBAN, DELBAN, MODBAN, LISTBANS, UNBAN + от долното ниво)

1 – Потребител
(команди: INVITE, VOICE, GETKEY)

Levels

При Ratbox Services level-ите в канала, нужни за изпълнение на дадени команди, са фиксирани.

Представена е подредбата им и командите, които има право да изпълнява потребител, добавен в канала.